Accueil  »  2014 - Mai  »  Brussel voor iedereen. De breuk herstellen
mai 10, 2014

Brussel voor iedereen. De breuk herstellen

In dit boek bij La Muette uitgeverij ontwikkel ik mijn engagement voor Brussel. Een nieuwe dynamiek moet de verschillende inzetten voor onze hoofdstad samen beantwoorden: de middenklasse in Brussel houden, van succesvolle ondernemingen houden en nieuwe ondernemingsprojecten stimuleren,  hoopvolle perspectieven aan de jeugd bieden door opleilding en tewerkstelling, kwetsbare wijken opwaarderen…

Dit engagement splits ik op in tien specifieke voorstellen.

1. Kwetsbare wijken in aangename woonwijken veranderen

Twee vogels in één klap: we kunnen de demografische groei namelijk combineren met de behoefte aan renovatie en nieuwbouw die Brussel vandaag kent. Gedaan met de getto’s: we moeten wijken creëren vlakbij vervoerszones, met winkels, toegang tot het MIVB-netwerk en scholen die voor leven zorgen.

2. Scholen bouwen en het niveau van alle instellingen verhogen

Tegen 2020 moeten een groot aantal nieuwe scholen worden gebouwd. Laat ons van deze noodzaak een opportuniteit maken en ervoor zorgen dat Brussel alleen scholen met een hoog niveau telt. Scholen waar geen competitie heerst bij de wettelijk georganiseerde inschrijvingen. Deze scholen moeten gebouwd worden in kwetsbare wijken waar de demografische vraag het hoogst is.

3. Een inburgeringstraject uitstippelen

Ik weiger nieuwkomers aan hun lot over te laten als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben ontvangen. We moeten ze helpen om zich in onze samenleving in te burgeren, zowel sociaal, professioneel als op het vlak van opleiding. Onze taal leren en een beroepsopleiding volgen, zijn een must. Het inburgeringstraject zal worden gestart in Brussel, in het belang van wie er het meest bij is gebaat.

4. Een relanceplan voor werk opstellen

Ik wil een relanceplan voor werkgelegenheid opstellen dat van opleiding een strategische prioriteit maakt en dat elke jongere die gedurende 4 maanden als werkzoekende is ingeschreven, een baan, stage of opleiding aanbiedt.

5. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) tegen 2018 opstarten

Bepaalde GEN-verbindingen kunnen nog voor de geplande start aangelegd worden. Ik wil dat er vanaf 2018 minstens drie lijnen in gebruik worden genomen. Het GEN moet voorkomen dat de stad verder dichtslibt.

6. De kleine ring en de stedelijke snelwegen ondergronds maken

Ik wil een groot voetgangersplan opzetten om de stad terug te geven aan haar inwoners. Ik zal voetgangerszones op bepaalde assen voorstellen. Grote autoverkeersassen zoals de kleine ring en de aanloopwegen naar autosnelwegen zullen ondergronds moeten gaan. Betere mobiliteit en meer leefcomfort in de stad hebben een prijs.

7. Investeren in buurtbeleid en “duurzame wijken” om de leefomgeving te verbeteren

Door in buurtbeleid te investeren om de omgeving te verbeteren en duurzamere wijken te creëren, worden de burgers nauwer bij het beheer van hun leefomgeving betrokken. Want alleen met alomvattende projecten die samenleven, patrimoniumbescherming en duurzaamheid met elkaar verzoenen, kan Brussel de milieu-uitdagingen aangaan.

8. Van het openbaar vervoer een absolute prioriteit maken

De meeste veiligheidsproblemen komen in de openbare ruimte voor, en vooral in het openbaar vervoer. Dat wordt een prioriteit, want meer veiligheid in de vervoersnetwerken zal ook tot een groter comfort in de stad bijdragen. Op deze plaatsen zal net zoals elders worden opgetreden tegen geweld tegen vrouwen, ook tegen verbaal geweld.

9. De regionalisering van Brussel voltooien

Ik ben niet naïef op communautair vlak: de zesde staatshervorming zal zeker niet de laatste zijn. Het is tijd dat ook Franstaligen zich organiseren en vragende partij worden voor veranderingen die hen echt aanbelangen; veranderingen die zich niet beperken tot het verlenen van begrotingsmiddelen. Een echte regionalisering van Brussel, samen met de Nederlandstaligen, waarbij de huidige gedecentraliseerde bevoegdheden in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden geïntegreerd en nieuwe verantwoordelijkheden worden opgenomen op het vlak van beroepsopleiding en toerisme, is een mogelijke oplossing. We kunnen in ieder geval niet voort met het huidige model waarvan de complexiteit garant staat voor inefficiëntie.

10. Een “Brussels Meeting Point”-label creëren

De rol van Brussel als internationaal trefpunt moet beter worden uitgedragen. We moeten onze rol van congresstad en stad van grote ontmoetingen meer uitspelen, onze cruciale internationale rol zonder schroom in de verf zetten en volop de kaart van ons imago trekken.

Ik stel voor om samen met u over dit engagement en deze tien voorstellen het gesprek aan te gaan. Misschien met luide stem tijdens één van de vele ontmoetingen en samenkomsten die gedurende de komende weken en maanden zullen plaatsvinden, of interactief. Ik wens in ieder geval dat het debat over Brussel tot leven komt en dat alle Brusselaars erbij worden betrokken. Kom er met mij over praten:

- op mijn persoonlijke website: www.didierreynders.be

- via e-mail: brusselvooriedereen@gmail.com

De tien voorstellen staan ook op mijn website. Geef gerust uw mening, stel verbeteringen voor en doe suggesties. U kunt rekenen op mijn reactie.

Brussel staat op een belangrijk keerpunt. Laat anderen niet in uw plaats beslissen welke richting het uit moet. Ik wil dat dit gewest zijn lot in eigen handen neemt en zijn rol van economische, sociale en culturele locomotief van het land voluit speelt. Om dat te bereiken, heb ik uw hulp meer dan ooit nodig.

>>> Samenvatting : Brussel voor iedereen. De breuk herstellen

>>> « Bruxelles pour tous. Vaincre la fracture »


Imprimer cet article