ActuBruxelles

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte brengen vijfde keer verslag uit bij koning Filip

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben zonet bij koning Filip voor de vijfde keer verslag uitgebracht over hun informatieopdracht, die op 30 mei van start ging. Ze hebben aan het staatshoofd toelichting gegeven over de vooruitgang van hun werk en over hun aangekondigde nota, die als basis voor preformatiegesprekken kan dienen. De koning heeft hen gevraagd om hun opdracht in een open dialoog voort te zetten met de partijen die een rol kunnen en willen spelen voor de vorming van een federale regering. Op maandag 9 september gaan de informateurs opnieuw naar de koning, met een tussentijds verslag op 17 augustus.

Sinds 1 juli zijn er een aantal stappen vooruit gezet.

 

 1. De informateurs zijn in contact gebleven met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. In Wallonië is intussen afgezien van een poging om een minderheidsregering te vormen. Er zijn nu verkennende gesprekken aan de gang tussen PS, MR en Ecolo over de mogelijke vorming van een Waalse regering en een Franse gemeenschapsregering, met meerderheden in de betrokken parlementen. In het Brusselse gewest is een regering gevormd.
 2. Zoals ze begin juli hadden aangekondigd, hebben de informateurs besprekingen gevoerd met de overgebleven politieke families (socialisten, liberalen en groenen) en met N-VA en CD&V afzonderlijk. Op basis van die intensieve inhoudelijke discussies hebben ze aan de koning een preformatienota kunnen voorleggen, die de start zou kunnen zijn van gesprekken voor de vorming van een federale regering. Aan de hand van die nota kan een open dialoog worden gevoerd.
 3. De informateurs hebben de afgelopen week een uitnodiging gestuurd naar 8 politieke partijen voor een eerste gezamenlijke ontmoeting. 7 partijen zijn daarop ingegaan: N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD, Sp.a en Groen. Ecolo heeft de uitnodiging niet aanvaard. Met die 7 partijen hebben ze gesproken over de informatieopdracht en de vooruitgang ervan. Ze hebben ook gediscussieerd over de grote thema’s van de preformatienota, om na te gaan of bepaalde onderwerpen moesten worden toegevoegd of aangepast om de komende weken nieuwe contacten en gesprekken te kunnen organiseren. Tot slot kaartten de informateurs de begrotingssituatie aan en het meest recente rapport van het Monitoringcomité daarover.

 

Op basis van die 3 elementen zullen de informateurs hun werk discreet voortzetten en met de 7 partijen open gesprekken blijven voeren aan de hand van de preformatienota. Die nota bevat de prioriteiten en uitdagingen die de partijen sinds 30 mei naar voor hebben geschoven.

De informateurs zullen tot vrijdag 2 augustus opnieuw afzonderlijke gesprekken voeren met de partijen die samen rond de tafel hebben gezeten. Van 2 tot 12 augustus zullen ze voortwerken aan hun nota. Daarna zetten ze de besprekingen voort.

De informateurs blijven met grote aandacht de nijpende begrotingssituatie volgen. Volgens het meest recente rapport van het Monitoringcomité bedraagt het structurele tekort op dit moment 1,5% van het BBP. Dat is een achteruitgang van 2,2 miljard tegenover 2018. Om het uitgestippelde traject voor dit jaar na te leven, moet zelfs bijna 4 miljard worden gevonden.

Om af te sluiten, willen de informateurs de partijen bedanken die aanvaard hebben om elkaar gisteren voor de eerste keer samen te ontmoeten.

 

 

Tot nog toe

 

 1. Tijdens hun eerste informatieweek van 30 mei tot 6 juni hadden Didier Reynders en Johan Vande Lanotte met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken opgemaakt.

 

 1. Van 7 tot 16 juni hadden ze in een tweede informatieronde die gesprekken voortgezet om de grote uitdagingen voor ons land en onze burgers verder te bepalen. De informateurs hadden in die periode een nieuwe reeks ontmoetingen met de voorzitters van alle partijen die op dat moment een rol konden spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarbij bleven ze rekening houden met de houdingen van de partijen tegenover elkaar. Ze spraken ook weer met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. De informateurs hadden in die 10 dagen met elke partij gepraat over de manier waarop ze de grootste uitdagingen voor de volgende regeerperiode inhoudelijk wil aanpakken.

 

 1. Tijdens hun derde informatieronde, van 17 tot 30 juni, hadden de informateurs met de partijen die een rol konden spelen voor een regeringsvorming meer diepgaande gesprekken over hoe ze de grootste uitdagingen inhoudelijk willen aanpakken. Concreet gingen die gesprekken vanaf dan over:
 • de begroting, het traject naar een evenwicht in de komende regeerperiode en de afbouw van de overheidsschuld. Bij een ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2021 11 miljard bedragen
 • het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en regering en de werkwijze en uitwerking van dat overleg
 • de arbeidsmarkt, de jobcreatie en de steun aan bedrijven, (kleine) ondernemers en starters
 • de koopkracht van onze burgers
 • het klimaat op basis van de nota van expert Jean-Pascal van Ypersele. Het energie- en mobiliteitsbeleid hangen daarmee samen
 • de armoedebestrijding, met onder andere de aanpassing van de laagste inkomens en sociale uitkeringen tot aan de armoededrempel en de toegang tot de gezondheidszorg
 • het beleid voor een aantal grote federale departementen:
  • veiligheid: justitie, politie en defensie
  • pensioenen: minimumpensioen en pensioenleeftijd
  • migratie, zowel op nationaal als op Europees vlak

 

 1. Op 1 juli brachten de informateurs voor de derde keer verslag uit bij koning Filip, die hun opdracht met een maand verlengde, met een tussentijds verslag op 12 juli over de vooruitgang van de gesprekken. Tijdens hun vierde informatieronde veranderden de informateurs hun werkwijze. Op basis van de contacten met de partijen die een federale regering zouden kunnen vormen, werkten ze inhoudelijk aan een nota die als start kan dienen voor toekomstige preformatiegesprekken. Ze begonnen met opgedreven inhoudelijke discussies met de politieke families en met de partijen zonder zusterpartij. Die gesprekken zijn in een preformatienota uitgemond, die de prioriteiten van de betrokken partijen bevat.

 

Om naar de video te kijken , klik hier