Actu

D. Reynders en J. Vande Lanotte aanvaarden nieuwe opdracht na 7de verslag aan koning Filip

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben hun rapport met een nota over de budgettaire en sociaal-economische uitdagingen aan de koning overhandigd. Daarmee is de klassieke informatieperiode beëindigd. Ten laatste begin oktober gaan ze opnieuw naar de koning voor een eindverslag.

Om verschillende redenen is de overgang naar een formatie niet mogelijk. Er mag vanuit gegaan worden dat dit in ieder geval niet mogelijk zal zijn vooraleer alle gewest- en gemeenschapsregeringen zijn gevormd. Ook inhoudelijk moeten nog voorbereidende stappen worden gezet vooraleer mogelijks een formatie kan worden opgestart.

Om die redenen heeft het staatshoofd Didier Reynders en Johan Vande Lanotte de opdracht gegeven om de komende weken een aantal specifieke onderwerpen verder uit te diepen en te proberen in deze delicate materies convergenties tussen de verschillende partijen te vinden. Het gaat hierbij om thema’s als migratie, pensioenen, ziekteverzekering, werkgelegenheid, veiligheid, begroting, klimaat, energie, armoede, defensie, … Er zullen concrete voorstellen worden uitgewerkt in deze materies, waarover uit de informatieronde is gebleken dat samenlopende visies noodzakelijk zullen zijn om later tot een formatie te kunnen komen.

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte gaan er ook bij deze nieuwe opdracht vanuit dat – ook op basis van de informatieve fase – de meest aangewezen formule, minstens op dit moment, een formule is waarbij telkens de grootste partij van de twee gemeenschappen betrokken is.

De meer gedetailleerde voorstellen zullen dus met de vertegenwoordigers van de zes partijen die voor een dergelijke formule in aanmerking komen, besproken worden. Deze gesprekken kunnen één-op-één of in diverse andere constellaties (per taalgroep of politieke familie) gebeuren.

De laatste weken hebben de informateurs hun politieke gesprekken discreet voortgezet. Op woensdag 28 augustus organiseerden ze een vergadering met de zeven partijen die op dat moment een rol konden spelen voor de vorming van een federale regering. Tijdens die vergadering spraken ze over de begrotingssituatie en de sociaal-economische toestand. Op zondag 28 juli hielden ze een eerste keer een bijeenkomst met zeven partijen. Ze werkten ook verder aan de nota, die als basis kan dienen voor latere formatiegesprekken en waaruit nu dus onderdelen meer gedetailleerd zullen worden uitgewerkt. Bovendien bleven ze in contact met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen.

Op maandag 29 juli had het staatshoofd hun opdracht opnieuw verlengd tot vandaag, met een tussentijds verslag op 17 augustus.

De informateurs willen de partijen bedanken voor de opbouwende gesprekken die ze hebben kunnen voeren. Op basis daarvan start nu een nieuwe opdracht.

 

Overzicht van de informatie-opdracht

 1. Tijdens hun eerste informatieweek van 30 mei tot 6 juni maakten de informateurs met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken op.
 1. Van 7 tot 16 juni zetten ze in een tweede informatieronde die gesprekken voort om de grote uitdagingen voor ons land en onze burgers verder te bepalen. De informateurs hadden in die periode een nieuwe reeks ontmoetingen met de voorzitters van alle partijen die op dat moment een rol konden spelen om te proberen een federale regering te vormen. Daarbij bleven ze rekening houden met de houdingen van de partijen tegenover elkaar. Ze spraken ook weer met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. De informateurs hadden in die 10 dagen met elke partij gepraat over de manier waarop ze de grootste uitdagingen voor de volgende regeerperiode inhoudelijk wil aanpakken.
 1. Tijdens hun derde informatieronde, van 17 tot 30 juni, hadden de informateurs met de partijen die een rol konden spelen voor een regeringsvorming meer diepgaande gesprekken over hoe ze de grootste uitdagingen inhoudelijk willen aanpakken. Concreet gingen die gesprekken vanaf dan over:
 • de begroting, het traject naar een evenwicht in de komende regeerperiode en de afbouw van de overheidsschuld. Bij een ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2021 11 miljard bedragen
 • het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en regering en de werkwijze en uitwerking van dat overleg
 • de arbeidsmarkt, de jobcreatie en de steun aan bedrijven, (kleine) ondernemers en starters
 • de koopkracht van onze burgers
 • het klimaat op basis van de nota van expert Jean-Pascal van Ypersele. Het energie- en mobiliteitsbeleid hangen daarmee samen
 • de armoedebestrijding, met onder andere de aanpassing van de laagste inkomens en sociale uitkeringen tot aan de armoededrempel en de toegang tot de gezondheidszorg
 • het beleid voor een aantal grote federale departementen:
  • veiligheid: justitie, politie en defensie
  • pensioenen: minimumpensioen en pensioenleeftijd
  • migratie, zowel op nationaal als op Europees vlak
 1. Op 1 juli brachten de informateurs voor de derde keer verslag uit bij koning Filip, die hun opdracht met een maand verlengde, met een tussentijds verslag op 12 juli over de vooruitgang van de gesprekken. Tijdens hun vierde informatieronde veranderden de informateurs hun werkwijze. Op basis van de contacten met de partijen die een federale regering zouden kunnen vormen, werkten ze inhoudelijk aan een nota die als start kon dienen voor toekomstige preformatiegesprekken. Ze begonnen met opgedreven inhoudelijke discussies met de politieke families en met de partijen zonder zusterpartij. Die gesprekken waren in een preformatienota uitgemond, die de prioriteiten van de betrokken partijen bevatte.

Vanaf 1 juli werden een aantal stappen vooruit gezet.

 1. De informateurs bleven in contact met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. In Wallonië was intussen afgezien van een poging om een minderheidsregering te vormen. Er startten verkennende gesprekken tussen PS, MR en Ecolo over de mogelijke vorming van een Waalse regering en een Franse gemeenschapsregering, met meerderheden in de betrokken parlementen. In het Brusselse gewest was intussen een regering gevormd.
 2. Zoals ze begin juli hadden aangekondigd, hadden de informateurs besprekingen gevoerd met de overgebleven politieke families (socialisten, liberalen en groenen) en met N-VA en CD&V afzonderlijk. Op basis van die intensieve inhoudelijke discussies hadden ze aan de koning een preformatienota kunnen voorleggen, die de start kon zijn van gesprekken voor de vorming van een federale regering. Aan de hand van die nota kon een open dialoog worden gevoerd.
 3. De informateurs hadden in de laatste dagen van juli een uitnodiging gestuurd naar 8 politieke partijen voor een eerste gezamenlijke ontmoeting. 7 partijen waren daarop ingegaan: N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD, Sp.a en Groen. Ecolo had de uitnodiging niet aanvaard. Met die 7 partijen spraken ze op 28 juli over de informatieopdracht en de vooruitgang ervan. Ze discussieerden ook over de grote thema’s van de preformatienota, om na te gaan of bepaalde onderwerpen moesten worden toegevoegd of aangepast om de weken erna nieuwe contacten en gesprekken te kunnen organiseren. Tot slot kaartten de informateurs de begrotingssituatie aan en het meest recente rapport van het Monitoringcomité daarover.
 1. Op 29 juli gingen de informateurs voor een vijfde keer naar de koning. Ze zetten erna hun werk discreet voort met de 7 partijen en ze bleven gesprekken voeren aan de hand van de preformatienota, die ze verder uitwerkten. Met grote aandacht bleven ze de begrotingssituatie volgen. Op 17 augustus brachten ze zoals aangekondigd een tussentijds verslag uit bij het staatshoofd. Op woensdag 28 augustus organiseerden ze opnieuw een vergadering met de zeven partijen die op dat moment een rol konden spelen voor de vorming van een federale regering. Tijdens die vergadering schetsten ze de begrotings- en sociaal-economische situatie. In de dagen erna hadden ze nog verschillende contacten. Intussen bleven ze in contact met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen.